7 soorten handelsstrategieën

Er zijn vele soorten handelsstrategieën omdat verschillende handelaren verschillende doelstellingen, risicotoleranties en marktvooruitzichten hebben. Sommige handelaren geven de voorkeur aan kortetermijnstrategieën die erop gericht zijn te profiteren van marktbewegingen op de korte termijn, terwijl anderen de voorkeur geven aan langetermijnstrategieën die gericht zijn op het opbouwen van vermogen op de lange termijn. Sommige handelaren geven prioriteit aan het minimaliseren van risico, terwijl anderen zich meer op hun gemak voelen bij het nemen van hogere risiconiveaus in hun streven naar een hoger rendement. De verschillende soorten handelsstrategieën weerspiegelen deze verschillende benaderingen en stellen handelaren in staat hun strategie af te stemmen op hun individuele behoeften en voorkeuren. Bovendien kunnen verschillende marktomstandigheden en marktomgevingen gunstig zijn voor verschillende soorten strategieën, en handelaren moeten hun aanpak dienovereenkomstig aanpassen om de curve voor te blijven.

Hier volgen enkele van de meest voorkomende soorten handelsstrategieën:

 1. Momentumhandel: richt zich op aandelen die sterk in één richting bewegen.
 2. Value Investing: zoekt naar ondergewaardeerde aandelen met sterke fundamentals.
 3. Swing Trading: een handelsstrategie op korte termijn die erop gericht is te profiteren van marktschommelingen.
 4. Positiehandel: houdt in dat een aandeel lange tijd, vaak maanden of jaren, wordt vastgehouden.
 5. Trend Volgen: aims to profit from long-term market trends.
 6. Mean Reversion: veronderstelt dat prijzen uiteindelijk terugkeren naar hun gemiddelde.
 7. Scalping: een hoogfrequente handelsstrategie die erop gericht is te profiteren van kleine koersbewegingen.

Momentum Handelsstrategie

Een momentumstrategie is een tradingbenadering waarbij activa worden gekocht die goed hebben gepresteerd en activa worden verkocht die slecht hebben gepresteerd. Deze strategie is gebaseerd op het idee dat activa die in prijs zijn gestegen waarschijnlijk zullen blijven stijgen, en dat activa die in prijs zijn gedaald waarschijnlijk zullen blijven dalen.

Waarom het goed is:

 1. Marktefficiëntie: De momentumstrategie profiteert van marktinefficiënties en is gebaseerd op de overtuiging dat de huidige markttrends waarschijnlijk zullen aanhouden.
 2. Potentieel voor hoge rendementen: Indien succesvol uitgevoerd, kunnen momentumstrategieën resulteren in hoge rendementen omdat traders profiteren van markttrends.
 3. Eenvoud: De momentumstrategie is eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen, waardoor ze geschikt is voor handelaars van alle ervaringsniveaus.

Het risico:

 1. Omkeringsrisico: Momentumstrategieën kunnen worden beïnvloed door plotselinge marktomkeringen, die tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden.
 2. Overwaardering: Activa die in prijs zijn gestegen kunnen overgewaardeerd raken, wat resulteert in een verlies van momentum en mogelijk aanzienlijke verliezen voor handelaren die posities in die activa aanhouden.
 3. Marktvolatiliteit: Momentumstrategieën kunnen worden beïnvloed door plotselinge marktveranderingen, die in korte tijd tot grotere verliezen kunnen leiden.

Deze strategie is geschikt voor handelaren die bereid zijn hogere risiconiveaus aan te gaan en bereid zijn de marktvolatiliteit te aanvaarden in hun streven naar een hoger rendement. Handelaren die meer risicomijdend zijn, geven wellicht de voorkeur aan alternatieve strategieën met een stabieler risico-beloningsprofiel.

Strategie van waardebeleggen

Value investing is een beleggingsstrategie waarbij ondergewaardeerde activa met toekomstig groeipotentieel worden opgespoord en gekocht in de verwachting dat de prijs ervan mettertijd zal stijgen. Het doel van value investing is laag kopen en hoog verkopen, waarbij wordt geprofiteerd van marktinefficiënties om rendement te genereren.

Waarom het goed is:

 1. Focus op de lange termijn: Value investing is een langetermijnstrategie die gericht is op het vinden van ondergewaardeerde activa en die activa gedurende langere tijd vast te houden om rendement te genereren.
 2. Potentieel hoger rendement: Indien succesvol uitgevoerd, kan value investing resulteren in hogere rendementen dan het simpelweg kopen en vasthouden van een brede marktindex.
 3. Risicobeheer: Door zich te richten op ondergewaardeerde activa kunnen waardebeleggers hun blootstelling aan marktrisico's beperken en mogelijk verliezen minimaliseren.

Het risico:

 1. Timingrisico: Waardebeleggen vereist geduld en het vermogen om posities langere tijd vast te houden. De markt juist timen kan een uitdaging zijn en resulteren in gemiste rendementskansen.
 2. Informatierisico: Waardebeleggen vereist toegang tot accurate en betrouwbare informatie over de overwogen activa. Onnauwkeurige informatie kan leiden tot slechte beleggingsbeslissingen en aanzienlijke verliezen.
 3. Opportuniteitskosten: Door zich te concentreren op ondergewaardeerde activa kunnen waardebeleggers kansen missen om te beleggen in activa die snel groeien en een hoger rendement opleveren.

Deze strategie is geschikt voor traders die een langetermijnperspectief hanteren en bereid zijn te wachten tot activa hun volledige potentieel bereiken. Handelaren die de voorkeur geven aan een meer actieve, korte termijn handelsaanpak kunnen de voorkeur geven aan alternatieve strategieën die zich meer richten op het genereren van rendement.

Swing Trading Strategie

Swing trading is een handelsstrategie op korte termijn waarbij posities in activa worden ingenomen met de bedoeling die posities enkele dagen tot enkele weken aan te houden. Het doel van swing trading is om tussentijdse prijsbewegingen op te vangen en rendement te genereren in een relatief korte periode.

Waarom het goed is:

 1. Focus op de middellange termijn: Swing trading biedt een evenwicht tussen de kortetermijnfocus van day trading en de langetermijnfocus van buy-and-hold beleggen.
 2. Flexibiliteit: Met swing trading kunnen handelaren snel reageren op marktomstandigheden en hun posities zo nodig aanpassen.
 3. Potential for high returns: When executed successfully, swing trading can result in high returns compared to simply buying and holding a broad market index.

Het risico:

 1. Timing risico: Swing trading vereist dat handelaren snelle en nauwkeurige beslissingen nemen over wanneer posities in te nemen en te verlaten, wat een uitdaging kan zijn.
 2. Volatiliteit van de markt: Swing trading kan worden beïnvloed door plotselinge marktveranderingen, die in korte tijd tot grotere verliezen kunnen leiden.
 3. Vereist kapitaal: Swing trading vereist vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal, omdat handelaren de middelen moeten hebben om te profiteren van marktbewegingen op korte termijn.

Deze strategie is geschikt voor handelaren die ervaring hebben met kortetermijnhandel en zich comfortabel voelen met het nemen van hogere risiconiveaus. Swingtraders moeten een goed gedefinieerd risicobeheersplan hebben om potentiële verliezen te minimaliseren. Handelaren die de voorkeur geven aan een meer passieve langetermijnaanpak, kunnen de voorkeur geven aan alternatieve strategieën zoals value investing of trend following.

Positie Handel Strategie

Positiehandel is een handelsstrategie op lange termijn waarbij posities in activa worden ingenomen met de bedoeling die posities enkele maanden of zelfs jaren aan te houden. Het doel van positiehandel is om markttrends op lange termijn te vangen en rendement te genereren over een langere periode.

Waarom het goed is:

 1. Focus op de lange termijn: Positiehandel stelt handelaren in staat een langetermijnperspectief te hanteren en zich te richten op het vastleggen van duurzame markttrends.
 2. Minder volatiliteit: Door posities gedurende langere tijd aan te houden, kunnen positiehandelaren het effect van kortetermijnmarktvolatiliteit op hun portefeuilles verminderen.
 3. Kapitaalefficiëntie: Positiehandel vereist vaak minder kapitaal dan andere, actievere handelsstrategieën, omdat handelaren niet vaak transacties hoeven te verrichten.

Het risico:

 1. Opportuniteitskosten: Door posities gedurende langere tijd aan te houden, kunnen positiehandelaren marktbewegingen op korte termijn en potentiële rendementen mislopen.
 2. Marktrisico: De handel in posities stelt handelaren bloot aan het risico van marktdalingen, die over een lange periode tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden.
 3. Timingrisico: Positiehandelaren moeten nauwkeurige en geïnformeerde beslissingen nemen over het tijdstip waarop zij posities innemen en verlaten, wat een uitdaging kan zijn.

This strategy is suitable for traders who have a long-term perspective and are comfortable with taking a passive approach to trading. Position trading is often favored by traders who have a low tolerance for risk and are looking for a stable, consistent investment approach. Traders who prefer a more active, short-term approach may prefer alternative strategies such as swing trading or day trading.

Trendvolgende strategie

Een trendvolgende strategie is een handelsbenadering waarbij de richting van de markttrend wordt bepaald en posities worden ingenomen die op die trend zijn afgestemd. Het idee achter deze strategie is het volgen van markttrends om winst te genereren. Dit kan gebeuren met behulp van technische analyse-instrumenten zoals voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen en momentum-indicatoren.

Waarom het goed is:

 1. De trend is uw vriend: Door de trend te volgen kunnen traders profiteren van gunstige marktomstandigheden en de impact van marktvolatiliteit verminderen.
 2. Lage transactiekosten: Bij deze strategie worden posities vaak voor langere tijd aangehouden, waardoor de transactiekosten lager kunnen uitvallen dan bij handelsstrategieën op korte termijn.
 3. Gemakkelijk uit te voeren: Trendvolgende strategieën zijn relatief eenvoudig uit te voeren en vereisen geen diepgaande kennis van marktanalyse of complexe handelsstrategieën.

Het risico:

 1. Trend changes: The market can change direction at any time, leading to losses for trend followers who are holding positions in the wrong direction.
 2. Drawdowns: Trendvolgende strategieën kunnen leiden tot lange periodes van drawdowns, wat een uitdaging kan zijn voor traders die niet voorbereid zijn op aanzienlijke verliezen.
 3. Marktvolatiliteit: Trendvolgende strategieën kunnen worden beïnvloed door plotselinge marktveranderingen, die in korte tijd tot grotere verliezen kunnen leiden.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat alle handelsstrategieën risico's met zich meebrengen en een trend following strategie is daarop geen uitzondering. Het is belangrijk om het risico zorgvuldig te evalueren en een goed gedefinieerd risicobeheersplan op te stellen om potentiële verliezen te minimaliseren.

Mean Reversion Strategie

Mean reversion is een statistisch begrip dat in de financiële wereld wordt gebruikt om de tendens te beschrijven dat de prijs van een aandeel of een financieel instrument in de loop der tijd terugkeert naar zijn historische gemiddelde prijs. Mean reversion wordt vaak gebruikt als basis voor een handelsstrategie, waarbij traders activa kopen die recentelijk minder goed hebben gepresteerd dan hun historisch gemiddelde en activa verkopen die recentelijk beter hebben gepresteerd.

Waarom het goed is:

 1. Potentieel voor consistente rendementen: Mean reversion is gebaseerd op het idee dat prijzen uiteindelijk zullen terugkeren naar hun historische gemiddelden, waardoor traders het potentieel hebben voor consistente rendementen in de tijd.
 2. Grotere kans op succes: Mean reversion-strategieën zijn gebaseerd op statistisch bewijs en kunnen de kans op succes vergroten in vergelijking met andere strategieën die op subjectieve meningen berusten.
 3. Risicobeheer: Door alleen posities in te nemen in activa die recent ondermaats hebben gepresteerd, kunnen mean reversion traders hun blootstelling aan het marktrisico beperken.

Het risico:

 1. Timingrisico: Timing is cruciaal bij mean reversion-strategieën, omdat traders snel en nauwkeurig moeten beslissen wanneer ze in en uit posities stappen.
 2. Marktvolatiliteit: Mean reversion-strategieën kunnen worden beïnvloed door plotselinge marktveranderingen, die in korte tijd tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden.
 3. Modelrisico: Mean reversion-strategieën berusten op statistische modellen die de marktomstandigheden mogelijk niet nauwkeurig weergeven, wat leidt tot onjuiste beleggingsbeslissingen.

Deze strategie is geschikt voor handelaren die vertrouwd zijn met het gebruik van statistische modellen om hun beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Mean Reversion wordt vaak geprefereerd door handelaren die op zoek zijn naar een meer systematische en gegevensgestuurde benadering van de handel, in tegenstelling tot strategieën die steunen op subjectieve meningen. Handelaren die de voorkeur geven aan een meer passieve langetermijnaanpak, kunnen de voorkeur geven aan alternatieve strategieën zoals positiehandel of value investing.

Scalping Strategie

Scalping is een hoogfrequente handelsstrategie waarbij geprofiteerd wordt van kleine prijsbewegingen in activa om snelle winsten te genereren. Bij scalpingstrategieën worden vaak meerdere transacties op één dag verricht, met als doel bij elke transactie kleine winsten te behalen.

Waarom het goed is:

 1. Snelle winsten: Scalping biedt handelaren de mogelijkheid om snelle winsten te genereren, aangezien transacties vaak slechts enkele minuten of zelfs seconden open staan.
 2. Verhoogde liquiditeit: Scalpingstrategieën kunnen profiteren van de toegenomen liquiditeit van de markt, omdat handelaren snel en efficiënt transacties kunnen uitvoeren.
 3. Minder risico: Door posities slechts voor een korte periode aan te houden, kunnen scalping traders hun blootstelling aan het marktrisico beperken.

Het risico:

 1. Hoge stress: Scalping vereist dat handelaren zeer geconcentreerd zijn en snel beslissingen kunnen nemen in een snelle omgeving onder hoge druk.
 2. Hoge kosten: Bij scalpingstrategieën wordt vaak een groot aantal transacties gedaan, wat kan leiden tot hoge transactiekosten en lagere winsten.
 3. Slippagerisico: Scalpingstrategieën kunnen worden beïnvloed door slippage, die optreedt wanneer de prijs van een actief afwijkt van de verwachte prijs op het moment van de uitvoering van de transactie.

Deze strategie is geschikt voor handelaren die een hoge risicotolerantie hebben en zich op hun gemak voelen in een snelle, stressvolle handelsomgeving. Scalping wordt vaak geprefereerd door handelaren die een lage tolerantie hebben om posities voor langere tijd vast te houden en die op zoek zijn naar een meer actieve, korte-termijn benadering van de handel. Handelaren die de voorkeur geven aan een meer passieve, langetermijnaanpak kunnen de voorkeur geven aan alternatieve strategieën zoals positiehandel of value investing.

Handelsregels om in toom te houden

Hier zijn enkele algemene regels die handelaren kunnen volgen, ongeacht de specifieke handelsstrategie die zij gebruiken:

 1. Heb een goed gedefinieerd handelsplan: Het hebben van een duidelijk en beknopt plan voor het betreden en verlaten van transacties kan handelaren helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en impulsieve acties te vermijden.
 2. Risico's beheren: Het is belangrijk om een risicomanagementplan te hebben om potentiële verliezen te helpen beperken. Dit kan inhouden dat u stop-loss orders instelt of andere instrumenten voor risicobeheer gebruikt.
 3. Houd emoties onder controle: Emoties kunnen vaak het oordeel vertroebelen en leiden tot slechte handelsbeslissingen. Handelaren moeten ernaar streven kalm en objectief te blijven, zelfs in volatiele marktomstandigheden.
 4. Beleggingen diversifiëren: Het diversifiëren van beleggingen over verschillende activa en markten kan helpen het totale risico te verminderen en het potentieel voor rendement te verhogen.
 5. Blijf op de hoogte van de marktomstandigheden: Handelaren moeten op de hoogte blijven van de marktomstandigheden en op de hoogte zijn van nieuws of gebeurtenissen die hun beleggingen kunnen beïnvloeden.
 6. Wees geduldig: Handelssucces vereist vaak geduld en discipline. Handelaren moeten impulsieve beslissingen vermijden en zich concentreren op hun langetermijndoelen.
 7. Beoordeel de prestaties regelmatig: Het regelmatig beoordelen van de handelsprestaties kan handelaren helpen gebieden voor verbetering te identificeren en hun strategieën zo nodig aan te passen.

Trend Surfer worden

Ontvang al onze strategieën en trading tools zodra ze uitkomen!

Geld verdienen in bull & bear markten!

Wij spammen niet! Lees onze privacybeleid voor meer info.

Help ons iemand te helpen die jij wilt helpen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLNederlands
Scroll naar boven